Wonen
Aansluiting huisriolering en keuring privériolering

Informatie omtrent aansluiten op het rioleringsnet

Aanvragen technische preventie brandweer

Inwinnen advies brandweer bij opmaak aanvraag tot omgevingsvergunning.

Inwinnen advies brandweer bij controle aanvraag tot omgevingsvergunning.

Preventieverslag aanvragen voor controle gebouw op brandveiligheid.

Antireclame sticker

Inwoners van Sint-Amands die reclamedrukwerk in hun brievenbus beu zijn, kunnen een officiële sticker op hun brievenbus kleven om duidelijk te maken wat ze wel en niet willen ontvangen. Je kan kiezen uit twee soorten gratis stickers. Met een Ja – Nee sticker krijg je wel regionale pers, maar geen reclamefolders. Met een Nee – Nee sticker ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk.

Behaag natuurlijk

Geïnteresseerd inwoners kunnen opnieuw kant en klare streekeigen haagpakketten kopen aan democratische prijzen.

Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van de gemeente.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.

Bodemverontreiniging

Om de impact van bodemverontreiniging te beperken, moet je schadegevallen steeds melden aan de gemeente of rechtstreeks aan OVAM. Mogelijke oorzaken van bodemverontreiniging zijn onder andere: lek in ondergrondse/bovengrondse mazouttank, breuk van leidingen, overvulling, onoordeelkundige opslag van vloeistoffen, achterlaten van afval, verkeersongeval, achterlaten van slib.

Bouw- en renovatiepremies

Als Vlaamse burger kan je zowel bij verschillende administraties premies en tegemoetkomingen aanvragen voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning.

Bouwgrond en/of woning kopen

Wanneer je op het punt staat bouwgrond of een woning te kopen, kan je best de dienst leefomgeving contacteren.

Bouwmisdrijf

Werken die worden uitgevoerd, anders dan vergund of zonder voorafgaandelijke vergunning, zijn strafbaar en worden aanzien als een bouwmisdrijf.

Buurtwegen

Buurtwegen zijn wegen die zijn opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Containerpark

Meer info over de werking van het containerpark vind je op de website van Ivarem.

 

Containers op openbare weg

Elke bewoner kan een aanvraag doen voor het plaatsen van een container op het openbaar domein.

Drinkwater

Drinkwater in je buurt

Eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups is een behaarde rups die in de maanden mei, juni en juli meestal op eikenbomen voorkomt.

Geluidshinder

Onder geluidshinder verstaat men ongewenste of schadelijke geluiden die in de omgeving worden veroorzaakt.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren stuurt.

Geopunt

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven.

Gewestplan

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast.

Grof huisvuilophaling

Huishoudelijk afval dat niet selectief ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak kan je laten ophalen.

 

Hondenpoep

Hondenpoep is vies! Gebruik hondenpoepzakjes! De gebruikte zakjes mag je in de vuilnisbak deponeren. Er is dus geen enkele reden om hondenpoep op de openbare weg achter te laten. Het is trouwens verboden volgens het politiereglement. De houder van de hond die zich ermee op het openbaar domein bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van één opruimzakje. Zo niet, kan hij gesanctioneerd worden.

Huisvuilophaling

Het restafval (witte zak) wordt elke week aan huis ingezameld. Plaats de afvalzak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep de dag van de ophaling of ten vroegste de dag voor ophaling vanaf 19 u.

Kadaster

De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten.

Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen, van bomen in bossen of ontbossing

Leegstand

Leegstaande woningen/gebouwen

Lichthinder

De hinder veroorzaakt door kunstlicht is de belangrijkste vorm van lichthinder voor de mens.

Luchtkwaliteit in je buurt

Bekijk de actuele luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden in jouw buurt. De kaarten tonen jou de berekende luchtkwaliteit op basis van de vaste meetstations.

Milieuvergunningen

Door VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is.

Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Notarissen en vastgoedkantoren

In het kader van de informatieplicht zal de notaris voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst leefomgeving en deze bij de akte voegen.

Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over ontwerpprojecten en -plannen.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be