Belastingen en retributies

Belasting op bedrijfsruimten

De belasting wordt gevorderd van elke natuurlijke persoon of beoefenaar van een vrij beroep, elke handels- nijverheid- tuin- en of landbouwonderneming, of elke vennootschap, vereniging, of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op 1 januari van het aanslagjaar, een bedrijfsoppervlakte of bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit.

Belasting op de tweede verblijven

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.

Belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder

Er wordt een belasting geheven op het verhuren van voertuigen met bestuurder, waarvoor door het college van burgemeester en schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd.

Belasting op woonruimten

Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Sint-Amands ingeschreven is, ongeacht of dit gezin huurder of eigenaar van de woning is, is belastingplichtig.

Inname openbaar domein bij (ver)bouwingswerken

Wanneer je bouwt of verbouwt kan het zijn dat je een deel van het openbaar domein nodig hebt om bv. een kraan of container te plaatsen. Hiervoor dient een procedure doorlopen te worden.

Leegstand

Leegstaande woningen/gebouwen

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be