Vergunningen en aanvragen

Aanvraag publiciteit

Gemeente Sint-Amands stelde richtlijnen op m.b.t. het aanplakken van affiches op de openbare plakborden en -zuilen, het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden en het gebruik van de gemeentelijke infolatten.

Aanvragen technische preventie brandweer

Inwinnen advies brandweer bij opmaak aanvraag tot omgevingsvergunning.

Inwinnen advies brandweer bij controle aanvraag tot omgevingsvergunning.

Preventieverslag aanvragen voor controle gebouw op brandveiligheid.

Containers op openbare weg

Elke bewoner kan een aanvraag doen voor het plaatsen van een container op het openbaar domein.

Drankvergunning

Drankvergunningen

Geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek

Geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek.

Hinderpremie

Hinderpremie voor handelaars bij ernstige hinder door werken.

Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen, van bomen in bossen of ontbossing

Milieuvergunningen

Door VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is.

Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Dit is een verplichte verzekering voor objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

Opheffing wekelijkse rustdag

Opheffing wekelijkse rustdag

Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid (vergunning klasse C)

Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie.

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

De volledige rioleringsinfrastructuur van Sint-Amands wordt onderhouden, beheerd en uitgebreid door Pidpa. Het reglement legt daarom de verplichtingen vast die iedere ontwikkelaar vanaf nu heeft tegenover Pidpa.

Socio-economische vergunning

Wil je een kleinhandelszaak starten, dit wil zeggen een handelszaak met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit zijn van een socio-economisch vergunning. Deze wet is van toepassing op kleinhandelsbedrijven.

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Stedenbouwkundige vergunningen en meldingen

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft op sommige uitzonderingen na, een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal werken volstaat een melding.

Subsidiedossier – afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

Vaste reclameborden

Voor het plaatsen van een reclamebord heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

Verkaveling en wijziging verkaveling

Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be